Lưu ý: Mẫu thiết kế từ có sẵn tốt nhất cho kích thước 5.5x9cm ngang. Khi chọn các kích thước khác, vui lòng điều chỉnh lại đồ hoạ thích hợp với kích thước thiệp đã chọn.

Kindly note: The templates is design best-suit with standard size 5.5x9cm. Choosing other sizes than 5x9cm horizontal, you are fully responsible for refining design elements to fit in the new size.

Tự thiết kế - Make your design