• Để ý các phần tử chữ nên nằm trong khu vực an toàn (safe area).
  • Phân giải: 300 dpi.
  • Bản thiết kế nên để tràn lề để khi cắt được an toàn và đẹp.

---------------------

  • Finished artwork should use the full bleed dimensions for best results.
  • Please make sure to keep all text within the safe margin.
  • Resolution: 300 dpi.
Chỉ tải jpg, jpeg, gif, png, eps, ai, pdf, zip, tar, rar,cdr,psd hình ảnh File không lớn hơn 50MB.
*

You can upload artwork latter in order details page in my account section menu