Chỉ tải jpg, jpeg, gif, png, eps, ai, pdf, zip, tar, rar,cdr,psd hình ảnh File không lớn hơn 50MB.
*

You can upload artwork latter in order details page in my account section menu