Lưu ý

Kích thước thành phẩm: 20x29cm 

Phân giải ảnh: 300 dpi

Logo: tốt nhất hãy tải file PDF gốc vector để chất lượng in cao nhất.

Hãy hỏi hoạ sĩ thiết kế của bạn!

-------------------

Design Upload Guidelines

Product size: 20x29cm 

Resolution: 300 dpi

Please upload your logo with PDF format, contains vector based artwork.

Let ask your designer about that file for best printing result.

Chỉ tải jpg, jpeg, gif, png, eps, ai, pdf, zip, tar, rar,cdr,psd hình ảnh File không lớn hơn 50MB.
*

You can upload artwork latter in order details page in my account section menu