File có phần lề xén 3 mm mỗi cạnh.

Upload files with 3mm bleeding each edge for best finishing result.

Chỉ tải jpg, jpeg, gif, png, eps, ai, pdf, zip, tar, rar,cdr,psd hình ảnh File không lớn hơn 50MB.
*

You can upload artwork latter in order details page in my account section menu